ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN JURISTENKANTOOR MUNERVA
(KAMER VAN KOOPHANDEL 72599243)

1. Algemeen

1.1       Juristenkantoor Munerva is een eenmanszaak naar Nederlands Recht die zich ten doelt stelt het (doen) uitoefenen van een rechtspraktijk.

1.2      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Juristenkantoor Munerva. Alleen opdrachtgevers kunnen rechten ontlenen aan deze algemene voorwaarden.

1.3      Onder opdrachtnemer wordt verstaan Juristenkantoor Munerva.

1.4      Onder opdrachtgever wordt verstaan de cliënt die opdracht tot werkzaamheden heeft gegeven.


2.
Totstandkoming overeenkomst

2.1       Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Deze bindt partijen niet, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2      Een overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtnemer, na ontvangst van de opdracht, deze schriftelijk bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan begint.

2.3      Indien de aard van de opdracht noodzaakt tot onmiddellijke aanvang van de werkzaamheden, komt de overeenkomst vanaf dat moment tot stand, ook al is de opdracht nog niet schriftelijk bevestigd, mits opdrachtgever heeft voldaan aan de door opdrachtnemer gestelde voorwaarden voor in behandeling neming van de opdracht.

2.4      Uitsluitend het kantoor van Juristenkantoor Munerva geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Opdrachtgever stemt ermee in dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door één of meer medewerkers van het kantoor, of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5      Juristenkantoor Munerva verbindt zich ertoe iedere opdracht naar beste vermogen, inzet, kennis en met de nodige voortvarendheid te laten behandelen door een aan het kantoor verbonden jurist; in geval van verhindering van de jurist(en) van het kantoor, behoudt Juristenkantoor Munerva zich het recht voor om de opdracht uit te laten voeren door een ander.

2.6      Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Juristenkantoor Munerva, niet tot een resultaatsverplichting. Juristenkantoor Munerva zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat het resultaat wordt bereikt.

 

3. Aanwijzingen/wijzingen overeenkomst

3.1       Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht die leiden tot hogere kosten worden schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

3.2      Opdrachtgever informeert de opdrachtnemer zo mogelijk tijdig en schriftelijk over de door hem gewenste wijzigingen.

4. Geheimhouding

4.1       Opdrachtnemer verplicht zich alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5. Intellectuele eigendom

5.1       Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden komt aan opdrachtnemer toe de rechten en bevoegdheden op grond van de Auteurswet.

5.2       Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om in het kader van de opdracht te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

5.3       Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6.Verplichtingen van opdrachtnemer

6.1       Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden uitvoeren als goed en zorgvuldig opdrachtnemer.

6.2       Opdrachtnemer zal zo mogelijk voor in behandeling neming van de opdracht een indicatie geven van de aan de opdracht verbonden kosten.

6.3       Opdrachtnemer informeert de opdrachtgever, telkens wanneer daartoe aanleiding is, over het verloop van de opdracht.

6.4       Desgevraagd verstrekt opdrachtnemer een specificatie van zijn werkzaamheden en kosten.

6.5       Opdrachtnemer zal aanwijzingen van de opdrachtgever en/of wijzigingen in de opdracht uitvoeren, tenzij opdrachtnemer daar redelijkerwijs niet aan kan voldoen.

6.6       Opdrachtnemer bewaart het dossier conform de wettelijke termijnen vanaf het moment dat aan de opdracht een einde is gekomen.

7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1       Opdrachtgever verstrekt alle informatie voor de uitvoering van de opdracht. Het betreft naast de gevraagde informatie ook die gegevens, informatie of bescheiden waarvan opdrachtgever moet begrijpen dat opdrachtnemer deze nodig heeft of kan hebben voor de uitvoering van de opdracht.

7.2       Gebeurtenissen welke voor opdrachtgever aanleiding kunnen zijn tot wijziging van de opdracht dienen zo spoedig mogelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld.

7.3       Opdrachtgever verplicht zich aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen op de door opdrachtnemer aangegeven wijze.

 
8. Honorarium, verschotten

8.1       De voor opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende kosten bestaan uit honorarium vermeerderd met omzetbelasting, kantoorkosten en zogenaamde verschotten.

8.2       Het honorarium wordt bepaald door het uurtarief vermenigvuldigd met de werkelijk bestede uren, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Een vaste prijsafspraak behoort ook tot de mogelijkheden evenals het afsluiten van een juridisch abonnement “Particulier” of “Zakelijk”.

8.3       De te verlenen diensten en de voorwaarden waaronder de diensten behorend bij het juridisch abonnement door Juristenkantoor Munerva worden verleend, staan omschreven in de “Voorwaarden juridisch abonnement “Particulier” en “Zakelijk”.

8.4       De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, porti en buitensporige kantoorkosten.

8.5       Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën, etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 7% van het honorarium.

8.6       Opdrachtnemer kan ter zake honorarium en/of verschotten een voorschot in rekening brengen bij opdrachtgever.

8.7       Opdrachtnemer is gerechtigd deelbetaling te verlangen en opdrachtgever kan om betaling in termijnen verzoeken.

8.8       Juristenkantoor Munerva is gerechtigd haar tarieven telkens per 1 januari en per 1 juli van ieder jaar opnieuw vast te stellen. De opdrachtgever zal daartoe tijdig door Juristenkantoor Munerva worden geïnformeerd.


9. Betaling
 

9.1       Betaling van facturen dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum door middel van storting of overboeking op IBANNL57 KNAB 0257 7324 38 ten name van Juristenkantoor Munerva te Arnhem, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2       Opdrachtnemer kan betaling verrekenen met de eventueel door opdrachtgever in depot gestorte bedragen. Voor bedragen gestort door derden geschiedt verrekening eerst na toestemming van de opdrachtgever.

9.3       Indien betaling niet binnen de in artikel 9.1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer kan dan aanspraak maken op de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten over het factuurbedrag.

9.4       Alle betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en daarna op de oudste factuur.

9.5       Indien betaling niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, kan opdrachtnemer zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten, totdat opdrachtgever aan zijn verplichting heeft voldaan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van de opschorting zolang opdrachtgever in verzuim is.


10. Ontbinding
 

10.1     Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De beëindiging van de opdracht kan slechts schriftelijk geschieden.

10.2     De reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten dienen door opdrachtgever te worden voldaan.

10.3     Indien opdrachtgever de opdracht wenst over te dragen aan een andere opdrachtnemer, stelt opdrachtgever opdrachtnemer daarvan direct schriftelijk in kennis. Opdrachtnemer draagt zo spoedig mogelijk de opdracht over aan de opvolgend opdrachtnemer.

10.4     De opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden in geval van wanbetaling, achterhouden of (niet tijdig) verstrekken van de noodzakelijke informatie voor opdracht of enige andere omstandigheid waardoor de uitvoering van de opdracht in ernstige mate wordt gefrustreerd.

10.5     De opdrachtnemer zal in geval van ontbinding de opdracht op zorgvuldige wijze neerleggen of overdragen.


11. Aansprakelijkheid
 

11.1     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door toedoen of nalaten van opdrachtgever of door haar ingeschakelde derden ontstaan.

11.2     Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk in de door de wet aangegeven gevallen.

11.3     Ingeval van verhaal van schade is deze beperkt tot de uitkering op grond van de daartoe afgesloten verzekering ter zake beroepsaansprakelijkheid en andere verzekeringen, welke ten behoeve van de beroepsuitoefening zijn afgesloten.


12. Toepasselijk recht/geschillen

12.1     Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2     Klachten dienen binnen twee maanden, na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten van opdrachtnemer waardoor de klacht is veroorzaakt, aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt.

12.3     Geschillen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.


13. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

13.1     Juristenkantoor Munerva is bevoegd deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen.

13.2     Ingeval van wijziging van deze algemene voorwaarden treden deze niet eerder in werking dan dat aan opdrachtgever zulks is medegedeeld en opdrachtgever daarmee akkoord is.

Arnhem, september 2018

Teruggebeld worden?

JURISTENKANTOOR MUNERVA

Kantooradres:
IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem

Postadres:
Postbus 5486
6802 EL Arnhem