ONTSLAG WERKNEMER VEEL LASTIGER EN DUURDER

Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de Wet werk en zekerheid (Wwz) het ontslag lastiger maar ook een stuk duurder heeft gemaakt.

Een drietal onderzoekers van de Erasmus School of Law hebben gepubliceerde en niet-gepubliceerde rechtspraak over de periode van juli 2015 tot juli 2018 geanalyseerd. Daaruit is gebleken dat de uitgangspunten van oud-minister Asscher in schril contrast staan met de conclusies van deze onderzoekers. Oud-minister Asscher had immers de bedoeling om met de komst van de Wwz het ontslag eenvoudiger en goedkoper te maken. Niets blijkt minder waar te zijn!

Welke conclusies zijn er zoal getrokken?
Het aantal afwijzingen van ontbindingsverzoeken door de rechter zou zijn verviervoudigd.

Daarnaast zou nu in 1 op de 4 gevallen een billijke vergoeding door de rechter worden toegekend waarbij de bedragen ook steeds hoger zijn worden. Dit terwijl toen nadrukkelijk is aangegeven dat het toekennen van een billijke vergoeding in uitzonderlijke gevallen zou gebeuren. Oud-minister Asscher gebruikte destijds het woord “muizengaatje” om daarmee aan te geven dat het toekennen van een billijke vergoeding bijna niet tot de mogelijkheid zou kunnen behoren. De billijke vergoeding zou namelijk enkel worden toegekend indien een werkgever zich schuldig zou hebben gemaakt aan ernstig verwijtbaar gedrag.

Volgens hoogleraar Ruben Houweling, een van de onderzoekers, zou dat muizengaatje nu een konijnenhol zijn gebleken.

Verdubbeling hoogte vergoedingen
Uit het Financieel Dagblad volgt een berekening dat gebaseerd is op de analyse van de gepubliceerde rechtspraak waarbij het gemiddelde bedrag zou zijn toegenomen van

€ 31.500,- tot bijna € 68.000,-. Aldus een ruime verdubbeling.

New Hairstyle-arrest
Met het New Hairstyle-arrest dat op 30 juni 2017 door de Hoge Raad is uitgesproken, is enige duidelijkheid verschaft wat nu de criteria zijn om de hoogte van de billijke vergoeding vast te kunnen stellen. Uit dit arrest valt op te maken dat ‘alle omstandigheden van het betrokken geval’ worden meegewogen.

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
De huidige minister van SZW (Wouter Koolmees) heeft inmiddels een pakket aan maatregelen voorgelegd waarbij het voor werkgevers aantrekkelijker zou moeten zijn om mensen in vaste dienst te nemen. Deze maatregelen wenst Wouter Koolmees op te nemen in de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

Een van de belangrijkste maatregelen is dat ontslag ook mogelijk moet zijn indien er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Op dit moment dient een werkgever volledig te voldoen aan 1 van de 8 ontslaggronden. Met de mogelijke komst van deze nieuwe grond wordt de rechter de mogelijkheid gegeven omstandigheden te kunnen combineren. Volop ontwikkelingen dus stay tuned!

Teruggebeld worden?

Teruggebeld worden?

JURISTENKANTOOR MUNERVA

Kantooradres:
IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem

Postadres:
Postbus 5486
6802 EL Arnhem