PRODUCTVOORWAARDEN

VOORWAARDEN JURIDISCH ABONNEMENT “PARTICULIER” EN “ZAKELIJK”

  1. Algemeen

1.1       Juristenkantoor Munerva biedt zowel particulieren als ondernemers de mogelijkheid een  juridisch abonnement af te sluiten.

1.2       Het juridisch abonnement omvat enkel diensten waarop Nederlands recht van toepassing is en enkel de Nederlandse rechter bevoegd is.

1.3       De Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de voorwaarden “Juridisch abonnement “Zakelijk” en Particulier”.

 

  1. Verleende diensten juridisch abonnement “Particulier” en “Zakelijk”

2.1       Het juridisch abonnement “Particulier” en “ Zakelijk” omvat:

–           Onbeperkt eerstelijns juridisch advies waar Juristenkantoor Munerva zich op heeft toegespitst.

–          Brieven en documenten worden voor u gescreend. Indien uit het screenen van brieven en/of documenten verdergaande juridische werkzaamheden voortvloeien, zullen deze werkzaamheden tegen een gereduceerd uurtarief worden verricht. U krijgt dan 25% korting op het op dat moment geldende uurtarief en er zullen geen kantoorkosten worden berekend.

–          Als abonnee “Particulier” of “Zakelijk” heeft u ook de mogelijkheid om verdergaande juridische werkzaamheden te laten verrichten tegen een vaste prijs die u met Juristenkantoor Munerva overeenkomt. Ook dan zullen er geen kantoorkosten worden berekend.

 

  1. Totstandkoming, duur & opzegging van het juridisch abonnement “Zakelijk” en “Particulier”

3.1       Op de datum dat de abonnee de overeenkomst voor het abonnement voor akkoord ondertekent, gaat het abonnement in. Mochten partijen op enig moment schriftelijk een andere datum zijn overeengekomen, dan geldt die datum als ingangsdatum van het abonnement.

3.2       Het abonnementsgeld zal eerst dienen te worden voldaan alvorens Juristenkantoor Munerva met de uitvoering van haar werkzaamheden zal kunnen beginnen.

3.3       Het abonnement heeft een looptijd van tenminste 12 maanden waarna het abonnement met wederom een looptijd van 12 maanden stilzwijgend zal worden verlengd. Na de looptijd van de eerste 12 maanden van abonnement, heeft de abonnee het recht het abonnement iedere maand op te zeggen waarbij een opzegtermijn van een maand zal worden gehanteerd. De datum van opzegging is de dag dat het abonnement schriftelijk wordt opgezegd en Juristenkantoor Munerva het bericht van de abonnee heeft ontvangen.

3.4       Op het moment dat de abonnee haar verplichtingen omtrent het te betalen abonnementsbedrag      aan Juristenkantoor Munerva niet nakomt, behoudt Juristenkantoor Munerva zich het recht voor het abonnement met onmiddellijke ingang te beeïndigen. De bedragen die de abonnee dan thans nog aan Juristenkantoor Munerva verschuldigd is, worden dan direct opeisbaar.

3.5       In het geval er sprake is van lopende procedures die bij het abonnement zijn inbegrepen, zullen deze worden verricht tegen het uurtarief dat Juristenkantoor Munerva op dat moment hanteert zonder dat daar een korting tegenover staat.

 

  1. Kosten & betaling van het juridisch abonnement

4.1       De abonnee is de abonnementsprijs aan Juristenkantoor Munerva verschuldigd zoals is     overeengekomen in de door beide partijen gesloten overeenkomst.

4.2       De abonnee dient het verschuldigde abonnementsbedrag 10 dagen na factuurdatum aan    Juristenkantoor Munerva te voldoen. Na betaling van het eerste abonnementsgeld zal Juristenkantoor        Munerva het abonnementsbedrag, na door de abonnee te zijn gemachtigd, iedere maand automatisch van diens bankrekening afschrijven.   

4.3       Het abonnementsgeld dient maandelijks maar kan ook jaarlijks vooruit worden betaald. Indien de abonnee kiest om het abonnementsgeld jaarlijks vooruit te betalen, zal er een korting worden gegeven van 5% op het op dat moment geldende abonnementsprijs.  

4.4       Heeft de abonnee het abonnementsbedrag niet tijdig of onvolledig betaald, dan zullen alle bedragen die de abonnee nog verschuldigd is aan Juristenkantoor Munerva direct opeisbaar zijn. Derhalve behoudt Juristenkantoor Munerva zich het recht voor alle werkzaamheden op te schorten waarbij Juristenkantoor Munerva alle aansprakelijkheid van schade die hierdoor ontstaat of is ontstaan uitsluit. Ten tijde dat de abonnee in gebreke is, zal het op dat moment geldende uurtarief worden gehanteerd zonder dat daar een korting tegenover staat.

 

  1. Welke kosten zijn niet inbegrepen bij het juridisch abonnement “Particulier” en “Zakelijk”

5.1       De zogenaamde verschotten vallen niet binnen het juridisch abonnement. Deze verschotten bestaan uit het griffierecht, deurwaarderskosten, proceskosten, kosten van uittreksels en reiskosten. Deze kosten zullen worden doorbelast aan de abonnee.

 

  1. Wijziging van de voorwaarden

6.1       Juristenkantoor Munerva is te allen tijde bevoegd de abonnementsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en behoudt zich het recht voor het abonnementsgeld jaarlijks te verhogen.

6.2       Een wijziging in de abonnementsvoorwaarden zal aan de abonnee kenbaar worden gemaakt,         waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zullen zijn.

 

Arnhem, september 2018

Teruggebeld worden?

JURISTENKANTOOR MUNERVA

Kantooradres:
IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem

Postadres:
Postbus 5486
6802 EL Arnhem